Начало ПощаКарта на сайта


Разлики между екипен и групов коучинг
Разлика между коучинг и консултация
Как да избера коуч?
Коучинг компетенции по стандарт на ICF


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


 

Кои са типичните причини да потърсите услугите на професионален коуч?
Как да разберете дали коучингът е за вас?
Какво изисква коучинг процесът от клиента - индивид или екип?

Какво не е коучинг?
Що е то коучинг?

Колко време продължава коучингът?

Каква точно е работата на коуча? Какво прави клиентът?

Какво значи коуч? Защо не използвате българска дума за тази професия?

Как да избера коуч? Какви въпроси да задавам?

Бъдете внимателни...

Как да се измери успехът на клиента в коучинг процеса?

Каква е причината за големия ръст на коучинг индустрията през последните няколко години?
 

Каква е разликата между коучинга и други професионални услуги?

Каква е разликата между коучинга и консултацията?

Каква е разликата между коучинга и менторството?

Каква е разликата между коучинга и обучението?

Каква е разликата между коучинг и терапия?

Каква е разликата между коучинг и работата на спортния треньор?

Какви са корените на коучинга и как е започнал?

Какво е Международната коуч федерация?


Що е то екипен коучинг?

Що е то групов коучинг?

Кои са приликите между екипен и групов коучинг?

Кои са разликите между екипен и групов коучинг? 


Какво е невро-лингвистично програмиране (НЛП)?

Какво е НЛП трето поколение?

Има ли НЛП и място и приложение в бизнеса?

Кога и как възниква НЛП?

Бъдете внимателни...


 

Кои са типичните причини, за да потърсите услугите на професионален коуч?

Много са причините, поради които отделен човек или екип може да изберат да работят с коуч, включително, но не само следните:

 • Нещо (предизвикателство, цел извън зоната на комфорт или възможност) е на карта, и това е спешно, предизвикателно или вълнуващо или всичко това взето заедно.
 • Имате празнина в знанието, уменията, увереността или ресурсите.
 • Има желание да ускорите постигането на резултати.
 • Липсва яснота и има избори, които е нужно да направите.
 • Индивидът е изключително успешен и успехът е започнал да става проблем.
 • Личният живот и работата не са балансирани и това създава нежелани последици.
 • Клиентът (индивид или екип) не е открил своите основни силни страни и как да ги използва по най-добрия начин.

нагоре


  

Как да разберете дали коучингът е за вас?

За да разберете дали може да се възползвате от коучинга, започнете като обобщите какво очаквате да постигнете с коучинга, предлага Международната коуч федерация. Когато човек има относително ясна идея за желания резултат, коучингът може да бъде полезен инструмент за развитие на стратегия за постигането на този резултат с по-голяма лекота.

Тъй като коучингът е партньорство между равни, също така се попитайте дали за вас би било ценно да си сътрудничите, да имате и друга гледна точка и да ви бъде предложено да обмисляте и нови перспективи.
Попитайте се и дали сте готов/а да посветите времето и енергията си да правите истински промени в работата и в живота си.

Ако отговорите на тези въпроси с "да", тогава коучингът може и да е ползотворен начин да растете и да се развивате.

нагоре


  

Какво изисква коучинг процесът от вас като клиент (индивид или екип)?

За да е успешен, коучинг процесът изисква определени неща от клиента - индивид или екип. Според Международната коуч федерация клиентът трябва:

 • Да е фокусиран – върху себе си, върху трудните въпроси, неприемливите истини и върху успеха си.
 • Да наблюдава – поведенията и комуникацията на другите.
 • Да слуша – собствената си интуиция, предположения, преценки и начина, по който звучи, когато говори.
 • Да бъде самодисциплиниран – да провокира съществуващите си нагласи, вярвания и поведения и да развива нови, които служат на поставените от клиента цели, по по-добър начин.
 • Стил – да използва силните си страни и да преодолява ограниченията, за да развие стил на стил на човек/екип, който печели.
 • Да предприема решителни действия – колкото и да са извън зоната на комфорт и въпреки вътрешната несигурност, за да направи крачка към изключителни резултати.
 • Да има съпричастие – към себе си, когато експериментира с нови поведения, преживява спадове или загуби, и към другите, когато те преминават през същото.
 • Да проявява чувство за хумор – да не се взима твърде насериозно, да използва шегата, за да разведри всяка ситуация.
 • Да упражнява себеконтрол/ да управлява себе си – да поддържа форма дори при разочарование и неизпълнени очаквания, да избягва емоционални реакции.
 • Да прояви кураж – за да постигне повече от преди, за да промени основната си стратегия за успех и да не бъде вече ръководен от страха, а от изобилието, постоянно да се самоизследва, да преодолява вътрешните и външни бариери.

  нагоре


 

Какво не е коучинг?

Коучингът не е:

 • консултиране или съветване
 • менторство или наставляване
 • терапия
 • преподавателска работа
 • тренинг
 • развитие на спортисти и треньорска работа
 • Нeвро-лингвистично програмиране (НЛП)

нагоре


Що е то коучинг?

Според Международната коуч федерация (ICF) коучингът е професионално партньорство между равни - квалифициран коуч и клиент (човек или екип), в процес, който предизвиква размисъл и вдъхновява клиента да използва личния и професионалния си потенциал. Коучът подкрепя клиента да подобри своите резултати и качеството на личния и/или професионалния си живот.

Коучингът катализира напредъка на индивида/екипа, като дава по-голям фокус и осъзнатост на възможностите, което води до по-ефективни избори.
Той е ориентиран към резултата и се концентрира върху настоящето и това какво индивидът/екипът иска да направи, за да постигне желаната цел в бъдеще. Фокусиран е върху това да сме възможно най-добри в това, което правим, и върху действието и измеримите резултати.

Доверието и конфиденциалността са в основата на партньорството между коуча и клиента. В коучинга често се казва, че ако няма "химия" между коуча и клиента, коучинг не може да се състои.

нагоре

 


Колко време продължава коучингът?

Продължителността на коучинг партньорството много зависи от целите на клиента - краткосрочни или дългосрочни, качествени или количествени и от тяхната комплексност.
За определени типове фокусиран коучинг, 3 до 6 месеца работа с коуч може да работят. За други типове коучинг, хората може да преценят, че ще е полезно да работят с коуч по-продължително време. Сред факторите, които може да повлияят върху продължителността, са според

 • Вида на целите
 • Начините, по които индивидите или екипите обичат да работят
 • Честотата на коучинг срещите и
 • Финансовите ресурси, които са на разположение за коучинг.

При коучинга за изпълнителни директори обикновено клиентът продължава коучинг взаимоотношенията година и половина, а може и повече в зависимост от целите и особено в случай на дългосрочна промяна в компанията, реорганизация и преструктуриране. Една от целите на коучинг партньорството е да подкрепи клиента да изгради навици да си задава въпроси, да изследва и да е отговорен и ангажиран към набелязаните цели. Целта на коуча е клиентът да е независим от коуча и да се справя сам.

нагоре


 

Каква точно е работата на коуча? Какво прави клиентът?

Клиентът (човек или екип) избира фокуса на разговора, поставя целите и тяхното постигане зависи от неговия/нейния ангажимент и темпо. Клиентът е отговорен за постигането на целите, които сам си е поставил.
В коучинга клиентът избира стъпките и поема отговорност за изпълнението им в определения от самия него срок.

Коучът е обучен да присъства, слуша, наблюдава, да задава прецизни въпроси, с грижа да провокира клиента и да адаптира подхода си спрямо неговото темпо и нужди. Коучът вярва, че клиентът разполага по природа с ресурсите и креативността, които са нужни, за да постигне целите си, включително способността да открива и използва тези ресурси. Работата на коуча е да извлече от клиента собствените му решения и стратегии за действие и да го подкрепи да разшири ресурсите, уменията и креативността, които той притежава.

Коучът осигурява и има задача да поддържа сигурна среда или "пространство", в която клиентът да изследва. Това пространство позволява на клиента "таймаут", за да оцени как вървят нещата, да набележи критериите за успех и бъдещите стратегически стъпки.
Коучът не оценява резултатите, нито съди клиента. Няма провал, а само обратна връзка. Коучът обаче очаква клиентът да поеме отговорност и да развие гъвкавост, за да преодолее пречките по пътя към целите си.
Коучът също така е длъжен в интерес на клиента да го провокира чрез наблюдение, ако забележи, че клиентът сам се спира по пътя към постигането на целите си.

нагоре


 

Какво значи коуч? Защо не използвате българска дума за тази професия?

Думата "коуч" произлиза от английската "coach" - едно от най-ранните превозни средства и означава "средство за достигане от едно място до друго". Поради същностни разлики с останалите професии като ментор, консултант, терапевт, учител и спортен треньор, тя няма прецизен еквивалент и не се превежда на нито един език.

нагоре


  

Как да избера коуч? Какви въпроси да задавам?

По този въпрос вижте рубриката "Как да избера коуч?" в менюто отляво.
 

нагоре


Бъдете внимателни... 

Макар че пазарът на коучинг услуги във Великобритания е доста развит, в доклада "Коучинг и купуването на коучинг услуги" (Coaching and buying coaching services) от 2008 г. Британският институт за развитие на персонала (CIPD) предупреждава организациите, които търсят коуч за бизнеса, да бъдат внимателни с коучове, които:

 • Не могат да обяснят модела, който използват в работата си;
 • Разказват поименно за индивидуални клиенти (коучингът е конфиденциален, освен ако клиентът изрично не е разрешил да бъде споменавано неговото име или това на организацията му);
 • Не могат да кажат какво могат да правят и какво не могат да правят;
 • Не знаят кого не биха коучвали;
 • Нямат опит в бизнес организации;
 • Настояват да използват собствения си коучинг модел, инструменти за оценка и т.н., вместо да използват Вашите или да интегрират своите с Вашите;
 • Са работили само по заместителство;
 • Хвалят се с коучинг резултати с предишни клиенти – например с фрази от типа „аз оправих този клиент”;
 • Гледат на коучинга като на сила и власт над другите;
 • Придържат се към даване на съвети (в коучинг сесия съвети не се дават, дори ако клиентът поиска).
   

Тъй като пазарът на коучинг услуги в България е все още млад, към списъка на CIPD бихме добавили да бъдете внимателни, ако коучът:

 • Не е открит и избягва въпроси за това дали е преминал или е в процес сертификационен курс по специфични коучинг умения;
 • Избягва въпроси за продължителността на курса, който е преминал. Сериозните курсове най-често са със сумарна продължителност около 20 дни, като се взимат на модули или наведнъж;
 • Избягва въпроси за учебното заведение, където е преминал обучение, и местонахождението му;
 • Избягва въпроси или не знае дали курсът е одобрен от независима професионална общност;
 • Казва, че е завършил курс по невро-лингвистично програмиране (НЛП) и затова се нарича коуч. Коучингът и НЛП са отделни полета на знание. Коучът и НЛП практик, мастър и/или трейнър са две отделни сертификации и те не са взаимнозаменяеми.

  Курсовете, одобрени от Международната коуч федерация, се провеждат в 50 института, чиито коучинг програми са одобрени от федерацията. От тях 11 са в Европа. Таксата за един такъв сертификационен курс по специфични коучинг умения е между 7 000 и 20 000 лева.

нагоре


Как да се измери успехът на клиента в коучинг процеса?

Според Международната коуч федерация за измерването може да се мисли по два различни начина.
Първо, има външни индикатори за представянето: мерки, които могат да бъдат видени и измерени в средата на клиента (индивид или екип). Второ, има вътрешни индикатори на успеха: мерки, които могат да бъдат вътрешни за клиента (индивид или членовете на един екип), и да бъдат измерени от индивида или екипа с подкрепата на коуча. В идеалния случай за предпочитане е да се използват и външните, и вътрешните измерители.

Сред примерните външни измерители са:

 • Постигане на коучинг целите, заложени в началото на коучинг взаимоотношението
 • Увеличение на приходите
 • Повишение
 • Обратна връзка за представянето, която се придобива от представителна група от средата на клиента (например, преки подчинени, колеги, клиенти, прекият ръководител, самият мениджър)
 • Данни за лично и/или представяне на бизнеса (например, производителност, мерки за ефикасност и ефективност).

В идеалния случай подбраните външни измерители на успеха на клиента в коучинг процеса трябва да са неща, които клиентът – индивид или екип, вече измерва и върху които клиентът е способен да влияе пряко.

Сред примерите за вътрешни измерители са:

 • Инструменти за самооценка, които може да бъдат прилагани първоначално и в редовни интервали в коучинг процеса
 • Промяна в самоосъзнатостта на клиента и осъзнатостта на останалите
 • Промени в перспективата и мисленето, които водят до по-ефективни действия
 • Промени в емоционалното състояние, които вдъхват увереност.

нагореКаква е причината за големия ръст на коучинг индустрията през последните няколко години?

Коучинг индустрията отбеляза сериозен ръст през последните няколко години под влияние на много фактори. Основната причина обаче е, че светът се промени много, а коучингът е полезен инструмент, за да се справим с тези промени.
Според Международната коуч федерация сред тези фактори от реалния живот, които ускоряват ръста на коучинг индустрията, са:

 • Скоростни промени във външната бизнес среда.
 • Съкращения, преструктуриране, сливания и придобивания и други организационни промени радикално промениха това, което в миналото наричахме „традиционен трудов договор” – компаниите вече не могат да постигат резултати, използвайки традиционните управленски подходи.
 • Расте недостигът на талантливи служители в определени индустрии – за да привличат и задържат най-талантливите си хора, компаниите трябва да се ангажират към инвестиции в развитието им.
 • Расте несъответствието между това, което мениджърите са обучавани да правят, и това, което тяхната работа изисква те да правят днес, за да постигнат увеличаващите се изисквания за конкурентни резултати.
 • Безпокойството у част от служителите и лидерите в много компании – хората се борят със страховете си, свързани с несигурността на работата им, и с увеличаващия се натиск да се представят на все по-високо ниво от когато и да било преди.
 • Компаниите трябва да развият работна среда, която да е приобщаваща и в дух на сътрудничество, за да постигне стратегическите си бизнес цели и да поддържа високи нива на удовлетвореност на клиентите.
 • Клиентите, които се преживели отличните резултати от коучинга, разказват на все повече хора за коучинга.

Накратко, коучингът помага на хората да се фокусират върху най-важното за тях в личния и професионалния им живот. Хората днес са по-отворени към идеята да поемат управлението на собствения си живот. Коучингът помага на хората да направят точно това, така че индустрията продължава да расте.
 

нагоре


 

Каква е разликата между коучинга и други професионални услуги?

Основната разлика между консултирането, тренинга, обучението, терапията или менторинга и коучинга e много проста - коучът няма отговори. Коучът не дава съвети. Той работи от презумпцията, че клиентът притежава всички ресурси, включително способността да открива и използва тези ресурси, за да постигне целите си, за да стигне от точка А до желана и избрана от него точка Б, и ги извлича от клиента.

нагоре


Каква е разликата между коучинга и консултацията?

Коучингът и консултацията са абсолютно противоположни като подходи.
Консултантите може да бъдат наемани от индивиди или организации с цел да придобият специализирана експертиза. Според Международната коуч федерация, макар консултантските подходи да са изключително разнообразни, често битува схващането, че консултантът диагностицира проблемите и препоръчва и понякога прилага решения на тези проблеми.
Консултантът може да дава идеи, експертни съвети и дори да изпълни даден проект, коучът - никога.
В коучинга се смята, че индивидите и екипите са способни да родят собствените си решения като коучът предоставя „очила” (различни перспективи), през които да наблюдават проблема, и подходи, които им позволяват те да ги открият сами.
Детайлно за разликата между коучинга и консултацията - сравнителна таблица на DreamersDo.

нагоре


 Каква е разликата между коучинг и менторство?

Менторството често е бъркано с коучинга. Според дефиницията на британския Институт за развитие на персонала (CIPD) менторството е „дълготраен процес на подкрепа, напътстване и съветване най-често на един професионалист от по-опитен колега, който му предава по-задълбочен опит, експертиза и разбиране на работата и работното място. Това е форма на дългосрочно целенасочено развитие на млади професионалисти чрез наблюдение, слушане, задаване на въпроси и даване на напътствия, което носи ползи на организацията". На български език често за менторство се ползва думата наставничество.

Менторът напътства, а коучът - никога. Коучът е възможно понякога да използва менторство, но този процес не е коучинг и коучът изрично казва това на клиента и го пита всеки път, когато го използва.

нагоре


Каква е разликата между коучинга и обучението?

Според Международната коуч федерация програмите за обучение са подчинени на постигането на конкретни учебни цели, които са поставени от треньора или инструктора. В коучинга клиентът (мениджър или екип) решава сам върху какви цели иска да работи.
Обикновено при тренинга има предварително установен учебен план. При коучинга има учене от момента без предварителен план или ако има план той се извлича от клиента, като коучът може да дава идеи само с позволението на клиента. В тренинг програмите може да се използват коучинг умения с цел увеличаване на ефективността им, което обаче не е само по себе си коучинг.
В света компаниите все повече използват и екипен коучинг, особено, когато екипът иска сам да стига до решения и да се ангажира към тях. Обученията и коучингът взаимно се допълват с цел катализиране постигането на резултатите и посрещане на новите предизвикателства.

нагоре 


Каква е разликата между коучинг и терапия?

Според Международната коуч федерация терапията се занимава с лечението на болка, дисфункции и конфликти у индивида или взаимоотношенията между двама или повече индивиди. Фокусът в терапията е към миналото - често върху разрешаване на трудности, коренящи се в миналото, които пречат на емоционалния баланс на човека. Резултатите от терапията често включват подобрено емоционално състояние. 

Коучингът е фокусиран върху бъдещето и е професия, която подкрепя личния и професионален растеж и развитие и се базира на инициирана от индивида промяна в преследване на специфични резултати. Тези резултати са свързани с личния и професионален успех. В коучинга позитивните чувства/емоции са естествен резултат, но ударението е върху създаването на стратегии за действие за постигането на специфични цели в работата или живота на човека.  Т.е. ударението е върху действието, отговорността и последователността.
 

нагоре


Каква е разликата между коучинг и работата на спортния треньор?

Макар коучингът да започва своето развитие от тениса и спортните метафори да са често използвани, професионалният коучинг се различава от работата на традиционния спортен треньор.

Според Международната коуч федерация треньорът в спорта често е смятан за експерт, който напътства и насочва поведението на даден спортист или отбор, като се базира на по-големия си опит и познание в конкретната дисциплина.
Професионалните коучове притежават тези качества, но опитът и познанието на коучвания инивид/екип определят посоката. За разлика от тренирането на спортисти, професионалният коучинг не се фокусира върху лошо поведение или резултати, а върху идентифициране на възможности за развитие, което се базира на силните страни и способности на индивида/екипа. 

нагоре

 Какви са корените на коучинга и как е започнал?

Корените на професионалния коучинг започват от книгата "The Inner Game of Tennis" на Тимоти Галуей, известен като бащата на коучинга, която е публикувана през 1974 г. Преди повече от 30 г. като треньор по тенис той открива подход за постигане на високи резултати, който прави революция в спорта, после се пренася в бизнеса, а по-късно дава началото на коучинга като професия.

Галуей забелязал, че тенисистите си говорят постоянно, докато играят на корта. Това говорене се засилвало при неуспешни удари. Фразите са от „Свий коленете” и „Следи топката” до „Муден си като вол, баба ти щеше да играе по-добре!”. Тогава Галуей се запитал кой на кого говори, кой на кого се кара. Повечето хора му казвали: „Аз говоря на себе си”. Така той открива, че всеки човек има два аз-а (както той ги нарича Аз 1 и Аз 2) и разговорът / играта между тях влияе пряко на резултатите на корта. Тим Галуей нарича това с термина "вътрешна игра".  „Винаги има вътрешна игра, която се разиграва в ума ви, независимо каква външна игра играете. Доколко сте осъзнати за тази игра е решаващо за успеха или провала ви във външната игра", казва той. Всеки човек има вътрешна игра и в нейното  овладяване се крие ключът за успеха или провала, защото тя пряко влияе върху „външната игра” – представянето и резултатите. Тя не може да се елиминира напълно, но степента на нейното управление и овладяване може в пъти да увеличи работоспособността и резултатите, които постигаме.

Коучингът работи именно с овладяването на тази вътрешна игра.Тя е свързана с умствения и емоционален подход към това, което правим. Това включва нашето отношение, вяра в себе си и в екипа, способността ни да се концентрираме ефективно, да се справяме с грешките си и напрежението и т.н. Галуей я развива като начин да помага на хората да постигат съвършенство в различни спортове (тенис, ски, голф, музика), а също и в бизнеса. Успехът в която и да е сфера включва използването на ума и умоциите, както и на тялото на човека. Да се подготвим умствено и емоционално да се представим добре е в сърцевината на нашата вътрешна игра. Този подход за постигане на високи резултати прави революция в спорта.

Много от клиентите на Тимоти Галуей, които били мениджъри, виждат ползата от метода. Те започват да го канят да им помага да приложат принципите на "вътрешната игра" и в бизнеса. Така постепенно с годините този метод се пренася и в бизнес организациите и дава началото на цяла професия, известна днес като коучинг - тя помага на мениджърите да отключат потенциала на хората и организациите и да постигат качествено нови резултати.

Нито майсторството, нито удовлетворението могат да бъдат открити в която и да е игра, без да се отдели нужното внимание на относително пренебрегваните умения на вътрешната игра. Това е играта, която се разиграва в ума на човека и е срещу препятствия като загубата на концентрация, нервността, съмнението в себе си и самонаказването. Накратко, тя се играе, за да преодолее всички навици на ума, които пречат на отличните резултати.", казва Галуей.

Книгата става световен бестселър, както и останалите от поредицата "Вътрешната игра" - The Inner Game of Golf, The Inner Skiing, The Inner Game of Work, а Тим Галуей е световноизвестен лектор на бизнес конференции за лидери, изпълнителни директори и мениджъри в САЩ и Европа.

Книгата "Коучинг за резултати" от сър Джон Уитмор, е една от първите книги, посветена на практикуването на професионалния коучинг. Самият сър Уитмор пренася коучинга в Европа през 80-те години на миналия век.

Уитмор описва сърцевината на коучинга по следния начин: "Коучингът е да отключиш потенциала на човека, за да постигне максимално добри резултати. Той му помага на човека да учи, а не да му преподават." Уитмор използва метафората за жълъда - той притежава в себе си целия потенциал да се превърне в превъзходен дъб. И ние като него имаме нужда да бъдем напоявани, насърчавани, за да поникнем, но дъбът си е вътре в нас."

Вероятно първият коуч в света е бил гръцкият философ Сократ (469-399 пр. Хр.), който вместо да спори с хората, им задавал въпроси и ги оставял да изследват своето мнение и презумпции и променяйки гледната си точка, те променяли начина, по който мислели за себе си и света. 

 

нагоре  


 Какво е Международната коуч федерация?

Международната коуч федерация (International Coach Federation) e най-голямата и авторитетна общност на професионални коучове в света с над 16 000 членове в 100 държави, включително и България. ICF предлага единствената световно призната, независима тристепенна система за акредитация на професионални коучове, смятана за “златния стандарт” в професията в цял свят.
Нейната цел е да постави най-високите стандарти за качество в бранша и е предпочитан източник, откъдето индивидуални клиенти и бизнес организации могат да си изберат коуч. Повече на: www.coachfederation.org 

„Ай Си Еф България” е отворена за членство към всички с интерес в областта на коучинга – професионални коучове, изпълнителни директори, HR мениджъри, търговски и други мениджъри, треньори, консултанти и всички професионалисти с интерес в тази сфера. В първите години от работата си стратегията на „Ай Си Еф България” е да сложи акцент върху подкрепа на развитието на коучинга в бизнес организациите и паралелно да бъде ресурс за всички, които се интересуват от професионалния коучинг в България. www.icfbulgaria.org
 

нагоре 


Какво е невро-лингвистично програмиране (НЛП)?


Нервно-лингвистично програмиране (НЛП) е системно знание, което изучава три сфери, които дават и неговото име:

 • Ума и как мислим (невро);
 • Как използваме езика и как той ни влияе (лингвистично);
 • Как подреждаме действията си, за да постигнем целите (програмиране).


Целта му е да изследва и опише динамиката между ума (невро) и езика (лингвистика) и как тяхното взаимодействие влияе върху тялото и поведението на човека (програмирането). Това взаимодействие може да доведе до ефективно и неефективно поведение.
Името невро-лингвистично програмиране (оригиналното му работно заглавие от 1976 г.) символизира интеграцията на трите научни области, които са и ключови при всяко човешко преживяване: неврологията, лингвистиката и менталните модели. От своето раждане то е изследване на това кое прави общуването ефективно.
НЛП съчетава в единна структура концепции от научни области като антропология, теория на системите, обща семантика, трансформационна граматика, кибернетика, неврология, когнитивни дисциплини и др.

НЛП дава структура, която позволява да разберем по-добре как човекът мисли, как използва петте си сетива и езика, за да постига резултати и да действа.
То изучава моделите на поведение (програмиране), създадени в резултат от взаимодействието между ума (невро) , езика (лингвистика) и тялото. Именно това взаимодействие може да произведе както ефективно, така и неефективно поведение и стои зад човешкото съвършенство или провал.

НЛП отговаря на въпроса КАК – например, как успешни хора и организации постигат забележителни резултати, как се създават нови идеи, как се поставят цели и как те да се реализират на практика. То е създадено като инструмент за разбиране и структуриране на стратегиите и поведението на успешни мениджъри, терапевти, предприемачи и гении с цел и други хора да ги използват.


НЛП е развиващо се поле на знание и според Робърт Дилтс то има три поколения. Те не се изключват и не противоречат едно на друго, а всяко следващо включва постиженията на предишните и се допълват, за да изградят цялостната картина.

1. Първо поколение е първоначалният модел на НЛП, който Бендлър и Гриндер създават, след като моделират процеса на комуникация (не съдържанието) на най-ефективните терапевти по онова време като Фриц Пърлс, Вирджиния Сатир и Милтън Ериксън. В ранните години на своето развитие НЛП предполагало взаимоотношения, при които терапевтът знае кое е най-добро за клиента, и се смятало за нещо, което „правиш на друг човек”. Това довежда и до приложения, които могат да бъдат манипулативни извън терапевтичен контекст. Първо поколение се фокусира върху работата на когнитивния ум и базисни неща като движения на очите, жестове и др.

2. Второ поколение надраства терапията, добавя фокус върху соматичния интелект в тялото. То акцентира върху отношенията на човека с околните и се занимава с по-високи нива на учене и развитие като ценностите и вярванията, които ни подкрепят или ограничават.

3. През 90-те г. НЛП навлиза в трето поколение и добавя най-високите нива на учене, общуване и развитие като идентичност (мисия) и визия.
Акцентът е върху центриране и „качество на присъствието” на човека и върху това, че всяка промяна в системата трябва да е „печеля-печелиш-печелим” за всички участници в нея.

Като поле на знание НЛП е изключително обширно и има много сфери на приложение като комуникации, стратегии за учене, развитие на лидерството, моделиране на отлични резултати и работещи структури, пренасяне на успешни модели (mapping), терапевтични приложения, личностно развитие и други. ДриймърсДу използва НЛП трето поколение в неговите приложения в бизнеса, коучинга и лидерството.
 

нагоре


Какво е НЛП трето поколение?

НЛП трето поколение е поле на знание, което дава системен поглед върху екипите и организацията.
То дава разбиране за това как визията, мисията и ценностите да бъдат извлечени, взаимосвързани и превърнати в действие, за да се постигне висока производителност.

Според Робърт Дилтс, създател на едни от най-съвременните разработки в НЛП и един от най-продуктивните автори в днешно време в тази област, трето поколение НЛП "се развива от 90-те години на миналия век. Неговите приложения са системни и са фокусирани върху по-високи нива на учене, общуване и развитие - включително нивата, свързани с идентичността, мисията и визията. Трето поколение НЛП разглежда и акцентира върху промяна на цялостната система и може да бъде приложено при организационно развитие, както и при развитието на отделните индивиди и екипи. Подходът на трето поколение НЛП е базиран на "полето" (field), включвайки принципа за самоорганизация и системния подход (перспектива за цялостната система).
Презумпцията на трето поколоние НЛП е, че мъдростта, нужна за промяна в системата, съществува вътре в системата и може да бъде открита и използвана като се създаде среда за това."
 

нагоре


Има ли НЛП място и приложение в бизнеса?


НЛП е прагматично знание и бизнес приложенията му са с голям спектър - от целеполагане, през предаване на успешни модели и практики на нови служители, до синхронизиране на служителите с целта на организацията.

DreamersDo използва НЛП трето поколение, за да разбира по-добре процеса на лидерството в четирите му елемента:

1. Лидера:
    Изясняване и реализацията на целите (визията в действие);
    Управление на себе си и водене с примера;

2. Обща организационна посока:
    Един от най-напредничавите модели за целеполагане е създаден именно в НЛП;
    НЛП трето поколение предлага изключително прецизно и структурирано разбиране на визията и мисията и как организацията да бъде синхронизирана спрямо тях с цел постигане на висока производителност.
    Интегриране на индивидуални и организационни цели и ценности;
   
3. Система:
    По-добро разбиране на бизнес системата с цел да се открие начини за нейното подобрение и синхронизиране спрямо общата посока;

4. Екип:
    Разбиране на начина на мислене и общуване в екипа;
    По-добро разбиране на най-успешните практики и ключови умения, които могат да бъдат предадени и на други хора;
    Разбиране на принципите на високата продуктивност.
 

нагоре


Кога и как възниква НЛП?

НЛП възниква в средата на 70-те години на миналия век в Калифорнийския университет в Санта Круз, САЩ от Джон Гриндер, професор по лингвистика там, и Ричард Бандлър, психолог. Те си задали въпроса "Как така някои хора са изключителни в дадено умение, а други не са?" Силата на този въпрос била в това, че е фокусиран върху "как", а не върху "защо" това е така.

Те моделирали едни от най-добрите комуникатори за това време, за да опишат как така те били толкова успешни, за да могат и други хора да станат добри комуникатори. Така то е създадено като инструмент за анализ на стратегиите и поведението на успешни мениджъри, терапевти, предприемачи, търговци, гении с цел те да бъдат използвани и от други хора.

Днес НЛП се използва за моделиране на съвършенство в много различни сфери - спорт, образование, лидерство, продажби и естествено мениджмънт. НЛП не само изучава поведението на хората в тези сфери, а и техните цели, ценности и мотивация. Обикновено хората, които са добри в конкретна дейност могат да покажат, но не могат да обяснят. 
 

нагоре
 


Бъдете внимателни... 

Бъдете внимателни, ако НЛП практик, мастър или трейнър ви обещава чрез НЛП да можете: 

 • да манипулирате другите хора;
 • да "прeдизвиквате безсъзнателно доверие" у друг човек;
 • да "клонирате" служители;
 • да "печелите доверието" на представители на другия пол;
 • да овладеете "техники", които да ви дават контрол над другите хора.

За нас, в DreamersDo, е важно едно знание да се използва по начин, от който да печелят всички и то трябва да дава свобода на избор.
За нас от ключово значение са неизказаното намерение и подходът към знанието на практикуващия. 
Затова, когато използвате едно знание, може да си зададете следните въпроси

 • Това знание дава ли избор - на мен и на другите хора?
 • С какво намерение използвам знанието?
 • Ако го използвам при комуникация, давам ли възможност за осъзнат избор на другия човек?
  Всеки мениджър и търговец, който цели създаване на дългосрочни взаимоотношения знае, че доверие се гради с години, а може да се срути за секунди.
 • Искам ли това, което аз практикувам, да го практикуват и други хора, когато работят и общуват с мен и моите близки?
 • Ако използвам едно знание 100 000 пъти, какво наследство бих оставил на света?  

нагоре

 


 

 

ВСИЧКИ НОВИНИ |  ЗА НАС |  НАШИТЕ УСЛУГИ |  РЕСУРСИ |  ВЪПРОСИ |  КОНТАКТИ |  Видео |